สำหรับนิสิตทั่วไป ทุกระดับการศึกษา
(ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560)
ช่วงเวลาการแจ้งสำเร็จการศึกษา : 15 สิงหาคม ถึง 13 กันยายน 2560
 
นิสิตสามารถพิมพ์หลักฐานการแจ้งสำเร็จการศึกษาได้จนถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น หากนิสิตไม่ได้พิมพ์หลักฐานภายในวันที่กำหนด นิสิตจะต้องมากรอกคำร้องด้วยตัวเองที่งานทะเบียน ในวันที่นิสิตส่งรูปถ่าย
(กำหนดการส่งรูปถ่าย :
วิทยาเขตสงขลา ระหว่างวันที่ 13-18 พฤศจิกายน 2560
วิทยาเขตพัทลุง ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 )


แจ้งสำเร็จการศึกษา / พิมพ์หลักฐาน
   

   
 
   
  นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ 
(ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560)
ช่วงเวลาการแจ้งสำเร็จการศึกษา :24 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2560

นิสิตสามารถพิมพ์หลักฐานการแจ้งสำเร็จการศึกษาได้จนถึงวันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2561 เท่านั้น หากนิสิตไม่ได้พิมพ์หลักฐานภายในวันที่กำหนด นิสิตจะต้องมากรอกคำร้องด้วยตัวเองที่งานทะเบียน ในวันที่นิสิตส่งรูปถ่าย
(กำหนดการส่งรูปถ่าย : 5-7 กุมภาพันธ์ 2561)

แจ้งสำเร็จการศึกษา / พิมพ์หลักฐาน
   

   
 
   
  นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี (ที่ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาปีการศึกษา 2560)
(ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560)
ช่วงเวลาการแจ้งสำเร็จการศึกษา : 24 ตุลาคม ถึง 22 พฤศจิกายน 2560

นิสิตสามารถพิมพ์หลักฐานการแจ้งสำเร็จการศึกษาได้จนถึงวันที่ 20 มกราคม 2561 เท่านั้น หากนิสิตไม่ได้พิมพ์หลักฐานภายในวันที่กำหนด นิสิตจะต้องมากรอกคำร้องด้วยตัวเองที่งานทะเบียน ในวันที่นิสิตส่งรูปถ่าย
(กำหนดการส่งรูปถ่าย : 15-20 มกราคม 2561)

แจ้งสำเร็จการศึกษา / พิมพ์หลักฐาน
 

ติดตามข่าวสารอีกช่องทางที่

 
  มีปัญหาการใช้งานระบบแจ้งสำเร็จการศึกษา ติดต่อ
  กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา วิทยาเขตสงขลา ชั้น 1 อาคาร 7 โทร. 074-443872
กลุ่มภารกิจทะเบียนนิสิตและบริการการศึกษา วิทยาเขตพัทลุง ชั้น 1 อาคารบริหารกลางและสำนักงานกลาง (ตึกโดม) โทร. 074-673206